• V ponudbo nimate dodanih elementov

GDPR

Po zakonu št. 18/2018 Zb. o varstvu osebnih podatkov in spremembah nekaterih zakonov ter v skladu z Uredbo EP in R (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov, razveljavitev Direktiva 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) Varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu Z učinkom od 25. 5. 2018 se vsi osebni podatki obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov, ki razveljavlja Direktivo 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – v nadaljevanju »Uredba«).

 

 

Podrobnosti o operaterju

 

Identifikacijski podatki operaterja:

 

 

 

Ime podjetja: ADRIATIK STONE a.s.

Sedež: Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky

ID: 46 915 460

Steuernummer: 2023660166

Številka za DDV: SK2023660166

Registrirano v: Poslovni register okrožnega sodišča v Nitri

Oddelek: sab

Št. vložka: 10462 / N

V imenu katerega nastopa: Feriz Mazreku

 

 

Kakšna je politika zasebnosti?

 

Vaši osebni podatki bodo varno shranjeni, v skladu z varnostno politiko ADRIATIK STONE a.s. za čas, ki je potreben za izpolnitev namena obdelave. Samo operater bo imel dostop do vaših osebnih podatkov; osebe, ki jih upravljavec pooblasti za obdelavo osebnih podatkov; imenovani posredniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi navodil upravljavca, v imenu upravljavca in v skladu z varnostno politiko upravljavca ter subjektov, ki jim je upravljavec po zakonu dolžan posredovati osebne podatke. Vaši osebni podatki bodo varnostno kopirani v skladu s pravili o hrambi upravljavca. Če so vaši osebni podatki varnostno kopirani v skladišča varnostnih kopij, bodo ti podatki izbrisani v skladu s posameznimi pravili varnostnega kopiranja. Podatki, shranjeni v repozitorijih varnostnih kopij, se uporabljajo za krmarjenje po varnostnih incidentih, zlasti o kršitvah podatkov zaradi varnostnega incidenta.

 

 

 

Kakšne so vaše pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki?

 

Pravica zahtevati dostop do osebnih podatkov v zvezi z upravljavcem:

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca pridobiti potrditev, ali se osebni podatki, ki se nanašajo nanj, obdelujejo, in če je tako, imeti dostop do teh osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 

namene obdelave;

kategorije zadevnih osebnih podatkov;

prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali bodo posredovani osebni podatki, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

če je mogoče, pričakovano obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila za njegovo določitev;

obstoj pravice zahtevati od upravljavca, da popravi ali izbriše ali omeji obdelavo osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali pravico do ugovora takšni obdelavi;

pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

če osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru;

obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem iz člena 22(2). 1 in 4 Uredbe in v teh primerih vsaj smiselne informacije o uporabljenem postopku ter o pomenu in pričakovanih posledicah takšne obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

 

Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih jamstvih v zvezi s prenosom v skladu s členom 46 Uredbe.

 

Upravljavec zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Upravljavec lahko zaračuna razumno pristojbino, ki ustreza upravnim stroškom za vse dodatne kopije, ki jih zahteva zadevna oseba. Če je zadevna oseba zahtevo vložila po elektronski poti, se informacije zagotovijo v običajno uporabljeni elektronski obliki, razen če je zadevna oseba zahtevala drug način. Pravica do izvoda ne sme škodovati pravicam in svoboščinam drugih.`

 

 

 

Pravica do popravka osebnih podatkov:

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi napačne osebne podatke v zvezi z njim. V zvezi z nameni obdelave ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico dopolniti nepopolne osebne podatke, vključno s predložitvijo dodatne izjave.

 

 

 

Pravica do izbrisa (pravica do "pozabe"):

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico, da se osebni podatki v zvezi z upravljavcem izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, upravljavec pa je dolžan osebne podatke izbrisati brez nepotrebnega odlašanja, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih razlogov:

 

osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni ali drugače obdelani;

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere se obdelava izvaja v skladu s členom 6(2). 1 črka (a) ali člen 9(1) 2 črka (a) predpisi in, razen če obstaja druga pravna podlaga za obdelavo;

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s členom 21(2). 1 Uredbe in ne odtehtajo nobenih legitimnih razlogov za obdelavotj. zadevna oseba ugovarja obdelavi iz člena 21(2). 2 Pravilnika;

osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

osebne podatke je treba izbrisati, da se izpolni pravno obveznost po pravu Unije ali zakonodaji države članice, ki velja za upravljavca;

osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe v skladu s členom 8(1). 1 Uredbe.

Pravica do izbrisa ne velja, če je obdelava potrebna:

 

uveljavljati pravico do svobode izražanja in obveščanja;

izpolniti pravno obveznost, ki zahteva obdelavo v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki ji upravljavec velja, ali izpolniti nalogo, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, podeljenih upravljavcu;

iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu z drugim odstavkom 9. člena. 2 črka (h) in (i) ter člen 9(2). 3 Uredbe;

za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene v skladu z drugim odstavkom 89. člena. 1 Uredbe, če je verjetno, da bo zgoraj omenjeni zakon onemogočal ali resno otežil doseganje ciljev takšne obdelave, ali

za dokazovanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

 

Pravica do omejitve obdelave:

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da upravljavec omeji obdelavo v enem od naslednjih primerov:

 

posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov v obdobju, ki upravljavcu omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov;

obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega poziva k omejitvi njihove uporabe;

upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za dokazovanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

zadevna oseba je nasprotovala obdelavi v skladu s členom 21(1). 1 Uredbe, dokler se ne preveri, ali upravičeni razlogi na strani upravljavca prevladajo nad legitimnimi razlogi zadevne osebe.

 

 

Kadar je obdelava v skladu z navedenim omejena, se takšni osebni podatki, razen hrambe, obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic drugega fizičnega oz. pravno osebo ali iz razlogov prevladujočega javnega interesa ali države članice. Upravljavec obvesti zadevno osebo, ki je dosegla omejitev obdelave v skladu z zgornjim, preden se omejitev obdelave odpravi.

 

 

 

Pravica do prenosljivosti podatkov:

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico pridobiti osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter ima pravico, da te podatke prenese drugemu upravljavcu brez upravljavec, ki so mu bili osebni podatki posredovani, prepreči, če: (a) obdelava temelji na privolitvi v skladu s členom 6(2); 1 črka (a) ali člen 9(1) 2 črka (a) Uredbe ali v pogodbi v skladu s členom 6(1) 1 črka in (b) če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov pravico do prenosa osebnih podatkov neposredno od enega upravljavca do drugega, kolikor je to tehnično mogoče.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov ne sme negativno vplivati ​​na pravice in svoboščine drugih.

 

 

 

Pravica do ugovora obdelavi, vključno z ugovori proti profiliranju (če obstajajo):

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki se izvaja v skladu s členom 6(2), iz razlogov, ki se nanašajo na njegov poseben položaj. 1 črka (e) ali (f) Uredbe, vključno z ugovori glede profiliranja na podlagi teh določb. Upravljavec osebnih podatkov ne sme nadalje obdelovati, razen če dokaže potrebne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali razloge za dokazovanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, za namene takšnega trženja, vključno s profiliranjem v obsegu, v katerem se nanašajo na tako neposredno trženje. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne smejo več obdelovati za te namene.

 

 

 

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

 

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali sodno sredstvo ima vsaka zadevna oseba pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, kraja dela ali domnevne kršitve, če meni da obdelava osebnih podatkov: kar je v nasprotju s to uredbo. Nadzorni organ, pri katerem je bila vložena pritožba, obvesti pritožnika o poteku in izidu pritožbe, vključno z možnostjo pravnega sredstva v skladu s 78. členom.na katerega posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, naslovi svojo pritožbo v utemeljenih primerih, pomeni Urad Slovaške republike za varstvo osebnih podatkov.

 

 

 

Pravica do preklica soglasja za obdelavo:

 

Kadar je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli prekliče svojo privolitev, brez poseganja v zakonitost obdelave na podlagi privolitve, dane pred njegovim ali njen umik. Pravico do preklica privolitve kadar koli, tudi pred iztekom obdobja, za katerega je bila privolitev dana, lahko zadevna oseba uveljavlja na naslednje načine:

 

po elektronski pošti na naslov osebneudaje@aderiatikstone.com (v zadevo vpišite besedilo "GDPR - preklic soglasja")

s pisno zahtevo na naslov sedeža operaterja Komárňanská cesta3, 940 02 Nové Zámky (na ovojnici navedite besedilo »GDPR – preklic soglasja«).

 

 

Kakšen je namen in pravna podlaga obdelave osebnih podatkov? Katere so kategorije prejemnikov osebnih podatkov? Kakšno je obdobje hrambe obdelanih osebnih podatkov? Ali upravljavec osebne podatke prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo? Vse informacije so na voljo v tabeli. Priloga z naslovom Evidenca dejavnosti obdelave upravljavca

 

 

 

Ali upravljavec uporablja vaše osebne podatke za avtomatizirano individualno odločanje?

 

Upravljavec vaših osebnih podatkov ne bo uporabljal za avtomatizirano odločanje in operater ne bo uporabljal profiliranja v zvezi z zaposlenimi.

 

 

 

Kakšni so zakoniti interesi operaterja?

 

Upravljavec je dolžan razviti t.i test sorazmernosti (primerjevalni test) v primeru, da bi kot pravno podlago želel uporabiti tako imenovano obdelavo osebnih podatkov. zakoniti interes.

 

Legitimni interesi upravljavca so v smislu čl. 6 odst. 1 črka f) Predpisi:

 

Zapisi strank

Register dobaviteljev

Evidence zaposlenih

Varnost omrežja in informacij

snemanje s kamero zaposlenih § 13 odst. 4 ZP

snemanje s kamero

Upravljavec je pred obdelavo osebnih podatkov zadevnih oseb izvajal t.i test sorazmernosti (primerjevalni test) za vsakega od navedenih legitimnih interesov, v katerem je ocenila njegovo legitimnost, nujnost, ustreznost, sorazmernost ter uporabo ustreznih jamstev za varstvo pravic in svoboščin zadevnih oseb.

 

 

 

Kaj pa, če je obdelava osebnih podatkov zakonska ali pogodbena zahteva?

 

Če je posredovanje osebnih podatkov zakonska/pogodbena zahteva, ste kot zadevna oseba dolžni te osebne podatke posredovati. Neposredovanje osebnih podatkov, potrebnih za sklenitev pogodbe, lahko povzroči nesklenitev pogodbenega razmerja.

 

 

 

Kako lahko ugovarjam obdelavi vaših osebnih podatkov?

 

V primeru ugovora glede obdelave vaših osebnih podatkov imate pravico, da vložite pritožbo ali pisno zahtevo na naslov upravljavca ADRIATIK STONE as, Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky, ali na e-pošto : osebneudaje@adriatikstone.com. Za osebo, ki je odgovorna za obravnavanje pritožb/zahtev v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se imenuje pooblaščena oseba mail osobneudaje@adriatikstone.com.